Waxximo Bug Remover Product informatie

Waxximo Bug remover is een speciaal ontwikkelde formule met extreme hoge eiwit oplossend vermogen. Hierdoor verwijderd u eenvoudig dode insecten en andere vervuiling op uw auto.

 

 
 

Werkwijze:

  1. Spuit het te behandelen oppervlak eerst onder hoge druk af met water zodat het grove vuil alvast is verwijderd.
  2. Spray het te behandelen oppervlak in met Waxximo Bug Remover.
  3. Laatst de insecten verwijderraar nu 2-5 minuten zijn werk doen (gebruik indien nodig bij extreme vervuiling De speciale insecten washandschoen van Waxximo)
  4. Spuit nu onder hoge druk het te behandelen oppervlak af.

 

 

Tip!

Vergeet niet om uw de kapjes van uw buitenspiegels en het dak net boven uw voorraam in te spuiten!

 

Veiligheidsaanwijzingen:

P260 Na het werken met dit product grondig wassen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatbescherming dragen P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk blijven spoelen. H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat