Productinformation page Foam Pre Wash

 

Waxximo Foam Pre Wash Product informatie

Deze Extreem schuimende Voorreiniger is perfect om uw auto mee voor te reinigen, dit voorkomt waskrassen (swirls) tijdens het wassen van uw lak.

 

Werkwijze:

  1. Gebruik een Snowfoam lans en verdun de foam pre wash 1 op 10 (100ml op 1 liter) met water
  2. Spray met de hoge druk reiniger en de snowfoam lans de gehele auto in
  3. Laat de foam pre wash ongeveer 3-5 minuten in werken ( u ziet het vuil los komen)
  4. Spuit onder hoge druk met water af en begin met het wassen van uw auto met Waxximo Car en Motor shampoo of Waxximo Shampoo en wax

 

Tip! Spuit ook goed in de wielkasten en velgen dit bevordert de levensduur van uw auto.

Veiligheidsaanwijzingen:

P260 Na het werken met dit product grondig wassen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatbescherming dragen P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk blijven spoelen. H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

NL: Gevaar Gevaarlijke Bestanddelen: Quatemary C12-14 Alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride; Guerbetalchol, 6-8 EO Gevarenaanduidingen (CLP) : H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Oogbeschreming, beschermende handschoenen dragen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende aantal minuten: Contactlezen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. P102- Buiten bereik van kinderen houden. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

 
 

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat