Productinformation page Glass Cleaner

 

Waxximo Glass Cleaner  Product informatie

Waxximo Glasreiniger is de glas reiniger die echt streeploos schoon maakt.

 

Werkwijze:

  1. Spray de glasreiniger op een schone mircovezeldoek en wrijft de ruit goed in. Ook kunt u het direct op het raam aanbrengen
  2. Pak een tweede schone mircovezeldoek en wrijft de ruit droog en tot hoogglans.

 

TIP! Gebruik niet te veel glasreiniger, hoe meer u gebruikt hoe langer het duurt voordat u het droog en op hoogglans heeft.

 

Veiligheidsaanwijzingen:

P260 Na het werken met dit product grondig wassen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatbescherming dragen P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk blijven spoelen. H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

 
 

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat