Productinformation page Iron-X

 

Waxximo Iron-x Product informatie

Waxximo Iron-X is zo ontwikkeld dat het eenvoudige remstof en vliegroest verwijdert. Door een speciale stof die is verwerkt in de Iron-X verkleurt deze paars zodra het in aanraking komt met roestdeeltjes. LET OP!: door de samen stelling van dit product komt er helaas een wat vervelende lucht vrij zodra uw het product gebruikt!

Werkwijze:

1.Spray het te behandelen oppervlak in met Waxximo Iron-X, laat deze ongveer 4-8 minuten zijn werk doen, zodra de Iron-x zijn werkt doet zult u zien dat deze helemaal verkleurt naar paars.

  1. Spuit onder hoge druk het te behandelen oppervlak af met water.

 

Tip! Waxximo Iron-X is zo ontwikkeld dat het niet schadelijk is voor uw lak, doe hier uw voordeel mee en spray de Iron-X dus niet alleen op uw velgen maar gebruik het ook om roest deeltjes van uw lak te verwijderen.

 

NL: Gevaar Gevaarlijke Bestanddelen: Quatemary C12-14 Alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride; Guerbetalchol, 6-8 EO Gevarenaanduidingen (CLP) : H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Oogbeschreming, beschermende handschoenen dragen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende aantal minuten: Contactlezen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. P102- Buiten bereik van kinderen houden. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

 
 

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat