Productinformatie pagina PTFE Was

 

Waxximo PTFE Wax Product informatie

In deze wax is teflon verwerkt, dit zorgt ervoor dat u lak tot wel 6 maanden beschermt blijft tegen weersinvloeden, Daarbij zorgt het ervoor dat uw lak een diepe hoogglans krijgt.

 

Werkwijze:

  1. Gebruik een schone mircovezeldoek en breng de wax aan op de doek
  2. Met draaiende beweging brengt u de wax aan op het te behandelen oppervlak.
  3. Laat de wax ongeveer 15 minuten uitharden ( De wax slaat wat wit uit)
  4. Gebruik nu een schone (nieuwe) mircovezeldoek en verwijder met draaiende beweging de wax van het te behandelen oppervlak.
  5. Wrijf nogmaals door zodat uw lak tot hoogglans komt.

 

TIP!: Deze wax laat geen witte resten achter op kunststof delen! En allen ramen (Voorraam niet ivm ruitenwisserstrepen) kunnen er ook met worden behandeld.

 

Veiligheidsaanwijzingen:

P260 Na het werken met dit product grondig wassen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatbescherming dragen P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk blijven spoelen. H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

NL: Gevaar Gevaarlijke Bestanddelen: Quatemary C12-14 Alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride; Guerbetalchol, 6-8 EO Gevarenaanduidingen (CLP) : H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Oogbeschreming, beschermende handschoenen dragen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende aantal minuten: Contactlezen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. P102- Buiten bereik van kinderen houden. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

 
 

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat