Productinformation Tyre Shine

 

Waxximo Tyre Shine Product informatie

Deze Banden zwart bevordert de levensduur van uw band. Het voorkomt bij regelmatig gebruik dat u banden minder snel uitdrogen ( haarscheurtjes in het rubber).

 

Werkwijze:

  1. Reinig uw band en velg eerst goed met Waxximo Wheel Cleaner
  2. Zorg voordat u de Tyre Shine aanbrengt dat de band goed droog is.
  3. Spray of druppel de bandenzwart op een Waxximo Vinly spons
  4. Breng vervolgens aan op u band.
  5. Wilt u geen wetlook! Neem dan de band af met een doek dan wordt uw band mat diep zwart.

 

TIP! Waxximo Tyre shine is ook perfect om uw doffe bumpers en kunststof sierlijsten weer terug in nieuwstaat te krijgen.

 

Veiligheidsaanwijzingen:

P260 Na het werken met dit product grondig wassen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatbescherming dragen P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk blijven spoelen. H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

NL: Gevaar Gevaarlijke Bestanddelen: Quatemary C12-14 Alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride; Guerbetalchol, 6-8 EO Gevarenaanduidingen (CLP) : H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Oogbeschreming, beschermende handschoenen dragen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende aantal minuten: Contactlezen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. P102- Buiten bereik van kinderen houden. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

 
 

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat