Productinformation page Wheel Cleaner

 

Waxximo Wheel Cleaner Product informatie

Deze velgenreiger is extreem geconcentreerd maar ZUUR VRIJ, en daarom dus perfect voor elk type velg.

Werkwijze:

  1. Spray de velg goed in met de velgenreiniger
  2. Gebruik een Waxximo velgenborstel om alle hoekjes te raken van de velg
  3. Laat de velgen reiniger 2-4 minuten in werken
  4. Spuit onder hoge druk met water af.

 

Tip!

Vergeet niet om de binnenzijde van de velg goed schoon te maken, als deze goed schoon is geeft het namelijk een mooie diepe (3d look) inkijk op uw velg.

LET OP!!! Laat de velgen reiniger niet te lang in werken. Dit product is zeer geconcentreerd!

Veiligheidsaanwijzingen:

P260 Na het werken met dit product grondig wassen P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatbescherming dragen P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen. Indien mogelijk blijven spoelen. H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

NL: Gevaar Gevaarlijke Bestanddelen: Quatemary C12-14 Alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride; Guerbetalchol, 6-8 EO Gevarenaanduidingen (CLP) : H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - Oogbeschreming, beschermende handschoenen dragen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende aantal minuten: Contactlezen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. P102- Buiten bereik van kinderen houden. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

 
 

 

 

Naar boven
WhatsApp Chat WhatsApp Chat